Thầy giáo bộ môn tình dục học nện tơi bời học viên.