Thằng anh bất nhân chén người yêu của thằng em họ.