Anh nhân viên y tế phòng chống dịch covid 19 may mắn.