Tên gian thần dâm dê vô lại chén phi tần của nhà vua.