Những cuộc địt diễn ra trên chuyến bay số hiệu xxx.