Con vợ đĩ và ông chồng già bị cắm sừng tội nghiệp.