SSIS-015 Em cave tóc ngắn cưỡi ngựa cực giỏi Kano Yura.