Tắm rửa sạch sẽ rồi địt vợ yêu lên bờ xuống ruộng.